Binnen de faillissementsprocedure kan binnenkort beter gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden om digitaal te werken. Ook krijgen curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren en wordt het insolventieregister verbeterd.

Deze maatregelen zijn opgenomen in het Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure dat op 13 juni is ingediend bij Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking faillissementsrecht.

 

Hogere opbrengsten faillissementsprocedure

De nieuwe regeling moet zorgen voor hogere opbrengsten van een faillissementsprocedure en de maatschappelijke kosten beperken die uit een faillissement voortvloeien. De uitbetaling uit een faillissementsboedel voor crediteuren is vaak zeer beperkt en laat regelmatig lang op zich wachten.

Digitale hulpmiddelen

Op dit moment wordt nog veel informatie op papier verstrekt. Dat is inefficiënt en kost de curator veel tijd. Door inzet van digitale hulpmiddelen kan dat sneller en makkelijker. Digitaal werken verbetert ook de informatievoorziening aan schuldeisers (zij zijn snel bekend met het vonnis).

Bijgewerkt insolventieregister

Consumenten en ondernemers zijn gebaat bij een actueel en bijgewerkt insolventieregister. Nu moeten zij soms nog met de rechtbank bellen om te controleren of een bedrijf failliet is. Verder kan een snelle en eenvoudige toegang tot het register van faillietverklaringen onnodige verliezen voorkomen. Bijvoorbeeld in de situatie dat iemand niet weet dat een bedrijf failliet is en toch vooruitbetaalt. Verbeterde, digitale informatievoorziening voorziet ook in de behoefte van schuldeisers om snel te kunnen beschikken over belangrijke besluiten van de rechter, zoals de toestemming voor de verkoop van de bedrijfsinventaris van de failliete onderneming.

Informatievoorziening door curatoren

Daarnaast is de verwachting dat curatoren steeds meer uit eigen beweging stukken zullen publiceren op een website.

Curator krijgt bevoegdheid lijst van vorderingen ter verificatie op te stellen

Om de afwikkeling van faillissementen efficiënter te laten verlopen, krijgt de curator de bevoegdheid zelf een lijst van vorderingen ter verificatie op te stellen. Hij hoeft dan niet te wachten op schuldeisers die hun vordering bij hem indienen. Deze mogelijkheid kan vooral in grote faillissementen van pas komen en de kosten voor schuldeisers terugdringen. Ook worden de mogelijkheden beperkt om vorderingen op het laatste moment ter verificatie bij de curator in te dienen. Is een schuldeiser te laat, dan deelt hij niet meer mee in de uitkering van het faillissement.

Rechter-commissaris

Nieuw is ook dat de rechter-commissaris voortaan zelf bepaalt of en zo ja: wanneer een verificatievergadering wordt gehouden. Ook kunnen er meerdere vergaderingen plaatsvinden, waarbij bijvoorbeeld verschillende groepen schuldeisers worden opgeroepen, zodat de rechter meer maatwerk kan leveren.

Deskundigen

Tot slot wordt het eenvoudiger om een deskundige in te schakelen en meerdere rechters-commissarissen in het faillissement te benoemen. Dit draagt bij aan specialisatie binnen de rechterlijke macht en bevordert het toezicht in omvangrijke en ingewikkelde faillissementen.

Zie het bericht: Minister Blok: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/15/minister-blok-faillissementen-efficienter-afwikkelen

Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure ingediend bij Tweede Kamer
Terug