Vanaf 1 september bekleedde de werkneemster de functie van Head of Risk Management bij werkgeefster in Singapore. Op verzoek van werkgeefster heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster wegens het onderverhuren van het door de werkgeefster betaalde appartement in Singapore aan een familielid. Aan de werkneemster is geen transitievergoeding, billijke vergoeding, kostenvergoeding of bonus toegekend en ook met de opzegtermijn is geen rekening gehouden. De werkneemster gaat in hoger beroep.

Tevergeefs. Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat de handelwijze van de werkneemster voldoende ernstig is geweest om te kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen. Daartoe geldt dat: (i) de werkneemster ervan op de hoogte was en/of er meermaals op is gewezen dat; (a) werkgeefster de rechtmatige huurder van het appartement was en welke verplichtingen in dat verband daarmee op werkgeefster rustte, (b) werkgeefster de maandelijkse huur voor het appartement betaalde, (c) dat verblijf van anderen dan de werkneemster en haar partner in het appartement zonder voorafgaande toestemming van de verhuurster niet was toegestaan, (d) werkgeefster, in verband met de verhuizing van de werkneemster naar het andere appartement (van welk appartement zij uiteindelijk ook de huur aan de werkneemster vergoedde), de huurovereenkomst eerder wenste te beëindigen en de verhuurster bezichtigingen had gepland, en (e) het handelen van de werkneemster negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor werkgeefster, (ii) de werkneemster zonder voorafgaande toestemming van de verhuurster of melding bij werkgeefster een familielid in het appartement heeft laten verblijven; (iii) de werkneemster vragen van werkgeefster naar het verblijf van het familielid niet, niet tijdig of niet volledig heeft beantwoord; en (iv) de werkneemster , ondanks herhaalde en dringende verzoeken de papieren van het familielid niet heeft verstrekt maar bovenal de sleutels van het appartement niet heeft overgedragen. Voorts overweegt het hof dat de weigering van de werkneemster om mee te werken aan sleuteloverdracht geen rechtvaardiging vindt in de door de werkneemster gestelde aansprakelijkheid voor het appartement die op haar zou rusten. Hiervan is geen sprake. Het hof is verder van oordeel dat het familielid geprofiteerd heeft van het genot van het appartement zonder huur te hoeven betalen, terwijl werkgeefster voor het appartement een huurbedrag van 3.000,– SGD per maand aan de verhuurster verschuldigd was. Deze handelwijze van de werkneemster is in strijd met de Gedragscode van werkgeefster. Door het gedrag van de werkneemster is haar positie in Singapore volstrekt onhoudbaar geworden. Van dit gedrag van de werkneemster valt haar, zeker gezien ook haar functie van Head of Risk Management een ernstig verwijt te maken.

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag kunt u lezen via deze link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:439&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

 

Laten verblijven van familielid in door werkgever gehuurd appartement ernstig verwijtbaar
Terug