VO-congres 2019

Gepubliceerd op
VO-congres 2019 Het Onderwijskantoor is wederom aanwezig tijdens het VO-congres van de VO-raad, dit jaar op donderdag 28 maart 2019. Voor elk rechtsgebied een specialist De volgende specialisten van Het Onderwijskantoor zullen u bij onze stand bijpraten en uw vragen beantwoorden ten aanzien van verschillende onderwijsthema’s. Herman Berendsen       onderwijsrecht, aanbestedingsrecht, onderwijshuisvesting en -bekostiging, arbeidsrecht voor schoolbesturen…

Geen discriminatie bij het maken van klassenfoto’s

Gepubliceerd op
Geen discriminatie bij het maken van klassenfoto’s (ECLI:NL:GHDHA:2018:3262)   Het Gerechtshof Den Haag heeft op 4 december jl. een interessante uitspraak gewezen in het kader van artikel 7 lid 1, aanhef en sub c Algemene Wet Gelijke Behandeling welk artikel kort gezegd verbiedt om te discrimineren bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot…

Voorzieningenrechter keurt LIFO-concept goed

Gepubliceerd op
Voorzieningenrechter keurt LIFO-concept goed   Vandaag, 27 november 2018, heeft de rechtbank Den Haag een belangrijk vonnis gewezen inzake de aanbesteding van leermiddelen. In geding was of het zogenaamde Licentiefolio-model, ontwikkeld door de Stichting Carmelcollege, vormgegeven mocht worden in een aanbestedingsprocedure zoals de Stichting dit had gedaan. Twee potentiele inschrijvers waren van mening dat deze…

Kort geding tegen de Onderwijsinspectie wegens onjuiste rapporten

Gepubliceerd op
Kort geding tegen de Onderwijsinspectie wegens onjuiste rapporten   De Onderwijsinspectie is door de rechtbank Den Haag teruggefloten ter zake de vaststelling en openbaarmaking van haar rapporten in het kader van vierjaarlijkse reguliere onderzoeken op VO-scholen. Op 25 oktober 2018 heeft de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan in een kort geding procedure die vier…

Vergoeding redelijkerwijs noodzakelijke kosten medezeggenschapsraad

Gepubliceerd op
Vergoeding redelijkerwijs noodzakelijke kosten medezeggenschapsraad (ECLI:NL:GHAMS:2018:3434)   De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft op 25 september jl. een interessante uitspraak gedaan in het kader van artikel 28 van de Wet Medezeggenschap op Scholen (hierna te noemen: Wms) en daarbij antwoord gegeven op de vraag wanneer het bevoegd gezag de kosten moet vergoeden voor het…

Middelbare scholen breken gesloten markt voor schoolboeken open.

Gepubliceerd op
Middelbare scholen breken gesloten markt voor schoolboeken open.   Afgelopen zaterdag opende het Financieel Dagblad met de kop: “Middelbare scholen breken gesloten markt voor schoolboeken open”. In het artikel wordt de Europese aanbesteding voor leermiddelen van de Stichting Carmelcollege te Hengelo besproken. Het zogenaamde LIFO-concept moet het gepersonaliseerd leren binnen de scholen stimuleren. Daarnaast heeft…

Recht op transitievergoeding bij deeltijd- of wijzigingsontslag (ECLI:NL:HR:2018:1617)

Gepubliceerd op
Recht op transitievergoeding bij deeltijd- of wijzigingsontslag (ECLI:NL:HR:2018:1617) De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 bepaald dat een werknemer bij een deeltijd- of wijzigingsontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. Gezien de werkwijze in het bijzonder primair en voortgezet onderwijs dat bij deeltijdontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid altijd…

Voorzichtigheid geboden bij publicatie namen geslaagden

Gepubliceerd op
Voorzichtigheid geboden bij publicatie namen geslaagden De examens zijn ten einde en voor de leerlingen stijgt de spanning, ben ik geslaagd of niet? Veel scholen plaatsen de namen en woonplaats van de geslaagden in een (regionaal) dagblad. Nu de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) sinds 25 mei 2018 in werking is getreden, zal het openbaar maken…

Kunnen bestuurders en toezichthouders van een schoolbestuur aansprakelijk gesteld worden?

Gepubliceerd op
Kunnen bestuurders en toezichthouders van een schoolbestuur aansprakelijk gesteld worden? Deze vraag kwam aan de orde bij de nieuwbouw van ROC Leiden. Al gedurende enige tijd staat de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij instellingen in de semipublieke sector in de belangstelling. Ook de grootschalige nieuwbouw van het ROC Leiden heeft volop aandacht gekregen. Het…

Aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een ernstig ongeval tijdens een gymles?

Gepubliceerd op
Kan een school aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een ernstig ongeval tijdens een gymles? Deze vraag moest de rechtbank Noord-Holland recent beantwoorden. Tijdens een tikspel kwam een leerling met zijn hoofd tegen de muur van de gymzaal terecht, waardoor hij zijn vijfde nekwervel brak en een incomplete dwarslaesie opliep. De vertegenwoordigers van de…

Uitspraak geschillencommissie WMS

Gepubliceerd op
Uitspraak geschillencommissie WMS Ruim een week geleden hebben wij u geattendeerd op de risico’s die het bevoegd gezag loopt zodra de MR dan wel een geleding van de MR deskundigen gaat inschakelen en de kosten voor deze deskundigen neerlegt bij het bevoegd gezag. Het verheugt ons u te kunnen wijzen op een uitspraak van de…

Kosten voor medezeggenschap kunnen de pan uit rijzen

Gepubliceerd op
Kosten voor medezeggenschap kunnen de pan uit rijzen Met de inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuurskracht per 1 januari 2017 is artikel 28 van de Wet medezeggenschap op scholen gewijzigd. Indien een MR voorheen een deskundige wilde inhuren was men afhankelijk van een door het bevoegd gezag hiervoor te maken regeling. Vanaf 1 januari 2017…

Inwerkingtreding Wet Bisschop

Gepubliceerd op
Inwerkingtreding Wet Bisschop Op 1 juli aanstaande treedt de Wet Bisschop c.s. in werking.[i] De Wet tracht de beroepsmatige vrijheid van leraren beter te beschermen tegen ingrijpen van de overheid en de Inspectie voor het onderwijs in het bijzonder. De mogelijkheid om toezicht te houden op het onderwijs is geregeld in de Wet op het…
Terug