Arbeidsrecht artikel: Werkgever mag regels over koffie- en theepauze wijzigen

Synergon is een werkvoorzieningsschap en is verplicht om de collectieve arbeidsovereenkomst Sociale Werkvoorziening op haar werknemers toe te passen. Bij Synergon gold het gebruik dat jaarlijks een ‘werktijdenregeling’ werd vastgesteld, waarin onder meer bepalingen over pauzes zijn vastgelegd. Synergon heeft zijn activiteiten van de afdeling metaal en de bijbehorende activa overgedragen aan Rensel. Het merendeel van de werknemers van de sector Industrie-Metaal zijn gedetacheerd bij Rensel. Overeengekomen is dat de arbeidsovereenkomst bij Synergon blijft bestaan en dat de werktijdenregeling van Rensel van toepassing is. Ook staat in die brief dat de werktijdenregeling van Rensel Metaal op hen van toepassing is. Zonder dat de Ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd, is de betaalde koffie- en theepauze voor de bij Rensel gedetacheerde werknemers geschrapt en zijn tevens twee onbetaalde, verplichte, pauzes van elk 15 minuten ingevoerd. De werknemers dienen per saldo een half uur langer aanwezig te zijn op de locatie van Rensel. Vervolgens is een vervangende regeling ingevoerd. FNV vordert een verklaring voor recht dat de werktijdenregeling niet had mogen worden afgeschaft en alsnog de pauzes aan de werknemers door te betalen. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen.

De rechtbank:

Synergon mag als werkgever regels stellen over de invulling van de arbeidstijd van zijn werknemers. Hij mag ook regels stellen over de koffie- en theeverstrekking. Het hof deelt de opvatting van FNV dat het standaardkarakter van de cao zich er niet tegen verzet dat de werkgever bepaalt dat de koffie en thee op een vastgesteld tijdstip, onder werktijd, collectief wordt verstrekt. Het instructierecht van de werkgever, zoals vastgelegd in art. 7:660 BW, brengt evenwel mee dat de werkgever een dergelijke collectieve onderbreking ook mag afschaffen dan wel mag vervangen door een andere regeling. Synergon heeft voor zijn bij Rensel gedetacheerde werknemers twee verplichte onbetaalde pauzes ingevoerd, buiten de reguliere lunchpauze. Voor het verplichten van deze pauze had Synergon op grond van artikel 27 van de WOR de instemming nodig van de ondernemingsraad. Vast staat dat Synergon dit besluit niet aan de ondernemingsraad heeft voorgelegd en dat de ondernemingsraad er niet mee heeft ingestemd. Een beroep van de ondernemingsraad van Synergon op de nietigheid van de invoering van de verplichte pauze overeenkomstig artikel 27 lid 5 van de WOR is in dit geschil echter niet aan de orde.

FNV heeft voorts betoogd dat de afschaffing van de collectieve onderbreking voor koffie- en thee gedurende de werktijd, uitsluitend voor de bij Rensel gedetacheerde werknemers, strijd oplevert met goed werkgeverschap. Dit betoog treft geen doel; enerzijds omdat het instructierecht van de werkgever, zoals hiervoor aangegeven, dit toelaat en anderzijds omdat de betrokken werknemers bij hun detachering duidelijk is gemaakt dat de arbeidstijdenregeling van Rensel zal worden toegepast. De door Synergon in 2015 ingevoerde extra pauzes kwalificeren niet als werktijd. De vordering tot doorbetaling van het loon gedurende deze pauze stuit daarop af.

Uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:1607

Vragen over dit arbeidsrecht artikel? Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten: https://sijbenpartners.nl/web/het-arbeidsrechtteam/

 

Te uitgebreid concurrentiebeding werkt averechts

Met een concurrentiebeding voorkom je als werkgever concurrentie door ex-werknemers. Maar let op! Een te uitgebreid concurrentiebeding werkt averechts.

Dat blijkt weer eens uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Utrecht http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:402. Werkgever verklaarde in het concurrentiebeding heel Europa tot “verboden gebied”. Ten onrechte, volgens de rechter, die vond dat het bezoeken van een vakbeurs in Duitsland door de ex-werknemer uit Nederland geen overtreding was. Ook het anti-ronsel gedeelte van het concurrentiebeding ging de rechter te ver. Want ook het hebben van contact met oud-collega’s kan als zodanig niet worden ingeperkt.

Om te voorkomen dat een concurrentiebeding tandeloos wordt, doet een werkgever er verstandig aan om het beding nauwkeurig te (laten) formuleren. Dus to the point in plaats van allesomvattend. En specifiek gericht op het tegengaan van werkelijke concurrentie, in plaats van het voorkomen van mogelijke concurrentie. Vaak is dan een relatiebeding uiteindelijk het meest effectief, omdat de relaties van werkgever voldoende concreet zijn en de ex-werknemer daar wel enige tijd van weggehouden kan worden. En handhaving van dat relatiebeding in een kort geding ook beter afgedwongen kan worden.

Wilt u weten hoe? Of heeft u vragen over een concurrentie- of relatiebeding, of het formuleren van de juist tekst?

Neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaat mr. Ben van Meurs.

Arbeidsrecht Academy

Wij willen u graag, als gespecialiseerd advocatenkantoor voor ondernemers, informeren over de laatste juridische ontwikkelingen met betrekking tot onderwerpen die u in het bijgevoegde inschrijfformulier aantreft.

Onze Sijben & Partners Academy omvat een reeks lezingen die zijn bedoeld om u zowel te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen, alsook om in een informele setting met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over praktijkervaringen of vragen te stellen. Bijkomstig effect is uiteraard de netwerkfunctie.

U kunt zich aanmelden via: https://sijbenpartners.nl/lezingenseminars/aanmelden.php?sector=AR

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

NATO

Vian Vonken
mr. Vian Vonken

Mr. Vonken has experience with litigation against supranational organizations such as NATO and its underlying Agency’s.

The specific employment regulations governed by the NCPR’s are known to him.

All procedural aspects, such as the ‘administrative review procedure’, the ‘complaint procedure’, the ‘disciplinary board procedure’ as well as the appeal at the ‘Administrative Tribunal’ in Brussels can be provided for.

If required, meetings may be held nearby the NATO headquarters in Brussels on the location Brussels Airport Diegem, Pegasuslaan 5, 1831 Diegem.

—————————————————————————————————————————

Mr. Vonken heeft ervaring in het procederen tegen supranationale organisaties zoals de Nato en de daaronder vallende Agency’s.

De specifieke arbeidsvoorwaardelijke regelingen vastgelegd in de NCPR’s zijn bekend.

Alle procedurele aspecten zoals  ‘administrative review procedure’, ‘complaint procedure’, ‘disciplinary board procedure’ alsmede de gang naar het ‘Administrative Tribunal’ in Brussel worden verzorgd.

Desgewenst kunnen besprekingen ook plaatsvinden in de buurt van het Nato hoofdkantoor te Brussel op locatie Brussels Airport Diegem, Pegasuslaan 5, 1831 Diegem.

 

Lezingen en seminars arbeidsrecht en ondernemingsrecht

 

Onze Sijben & Partners Academy is bij sommigen van jullie inmiddels bekend.

De secties arbeidsrecht en ondernemingsrecht hebben voor 2019 wederom een ruim aanbod voor u samengesteld. We bieden lezingen aan die zijn bedoeld om u zowel te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen, alsook om in een informele setting met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over praktijkervaringen of vragen te stellen. Bijkomstig effect is uiteraard de netwerkfunctie.

Klik op de link voor een overzichtelijke weergave van onze jaarplanning:

Jaarplanning arbeidsrecht + ondernemingsrecht 2019

U kunt zich nu alvast aanmelden voor het hele jaar. Gaat uw agendaplanning nog niet zover vooruit; geen probleem, in juli ontvangt u van ons nog een e-mail met de activiteiten die plaatsvinden in het najaar.

U kunt zich middels het inschrijfformulier voor één of meerdere lezingen inschrijven. De inschrijving staat open voor meerdere deelnemers per bedrijf. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden voor lezingen en seminars kan via de link:

https://sijbenpartners.nl/lezingenseminars/

U ontvangt voordat de lezing/het seminar plaatsvindt van ons nog een herinnering.

 

 

 

 

 

 

Arbeidsrechtteam

Ons team

Arbeidsrecht

Ondersteuners

Secretaresses / Receptioniste

Officemanager

Terug